info@carsrental.ee

Renditingimused

Renditingimused

LEPING

* Sõlmitav rendileping sõlmitakse rentniku ja rendifirma vahel, kus lepingu objektiks on rendisõiduk, mida renditakse rentnikule

* Rendilepingu sõlmija peab vastama järgmistele tingimustele, vanus 21.a ja peab omama  mitte algaja juhitunnistust.  Samuti tuleb esitada enne rendilepingu allkirjastamist pass või id-kaart.

* Sõlmitav rendileping koosneb kahest poolest ja rentnik kinnitab lepingule allkirjaga, et on tutvunud lepingu mõlema leheküljega.

* Rentnik annab rendilepingule alla kirjutades  Cars Rental ettevõttele õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidi summast.

RENDIHINNAD

Rendihinnad sisaldavad:

* käibemaksu
* Eesti piires on piiramatu läbisõit
* korralist sõiduki hooldust
* liiklus- ning kaskokindlustuse
* 24 tundi autoabi teenust

Rendihinnad ei sisalda:

* kütuse maksumust

Rendihindade hinnakiri on üles ehitatud järgmisel viisil: mida pikem on rendiperiood, seda odavamaks läheb 1 rendipäeva hind.

RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:

* Päev = 24 tundi

* Nädal = 7 päeva

* Kuu = 30 päeva

LÄBISÕIDUPIIRANG

Eesti piires on piiramatu läbisõit. Rendihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt hinnakirjale:

Rendisõidukitele kehtib läbisõidupiirang vastavalt sõiduki klassile :

Väikeauto – 400km/päev või 4000km/kuu

Keskklass – 500km päev või 5000km/kuu

Suur-keskklass – 500km/päev või 5000 km/kuu

Kaubik – 800km/päev või 6000km/kuu

Väikebuss – 800km/päev või 7000km/kuu

Limiitide ületamisel rakendub auto rentimisel lisatasu vastavalt kokkuleppele.

RENTNIK ON KOHUSTATUD

* Kinni pidama kehtivatest liikluseeskirjadest ja sõiduki valmistajatehase poolt määratud instruktsioonidest.

* Hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult ja hoidma sõiduki korras.

* Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega ainult Rendileandja poolt aktsepteeritud tanklaketis. Aktsepteeritud tanklaketid STATOIL, NESTE.

* Hüvitama Rendileandja sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

* Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest.

* Tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendileandjal on õigus Rentnikult sisse nõuda sellised kulud ka juhul, kui nende olemasolu ilmneb pärast Rendiperioodi.

* Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendileandjat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendileandja vara. Samuti on Rentnik kohustatud eelpool toodud juhtudel viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust. Lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast. Juhul kui rentnik ei toimi vastavalt, siis vastutab ta Rendileandjale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.