info@carsrental.ee

Renditingimused

Rendilepingu tingimused

Käesoleva rendilepingu (edaspidi Leping) tingimustes on Rentnik lepingul märgitud sõiduki (edaspidi rendisõiduk) rendilevõtja ja Rendifirma on sõiduki Rendileandja,


– Rentnik peab auto rentimisel esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediit- või deebetkaart). Enne üüriperioodi algust broneeritakse rentniku pangakaardilt deposiit/tagatis summa vastavalt sõiduki klassile (350€ – 500€). Deposiit/tagatis vabastatakse peale rendiperioodi lõppu pretensioonide puudumisel üldjuhul 1 tööpäeva jooksul.
 

1. Minimaalne sõiduki rentimise aeg on 1 ööpäev (24 tundi).

2. Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus ning tegema vastavasisulise märke rendilepingule. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3. Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teiste juhtide ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendileandja poolt. Need kulud jäävad rentniku enda kanda, see on rendirisk. Võimalusel tagab rendileandja vahetusauto. Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib rentnik nõuda kuni 10% hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui rendilandjal puudub võimalus sõiduki asendamiseks.

4. Sõidukit kasutavale isikule esitatavad nõuded. Vanus 21a. Mitte algaja vastava juhitunnistuse olemasolu. 2 aastane juhistaaz. Eesti Vabariigi või välisriigi pass.

5. Rentniku vastutus

* Kui rendiautot ei ole võimalik kasutada ja sõiduki kasutamist takistav mistahes asjaolu (näiteks avarii, vandalism) tekkis ajal, mil sõiduk oli rentniku valduses on rentnik kohustatud tasuma rendileandjale hinnakirja kohast renditasu iga päeva eest, alates hetkest, mil tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja millised tekkisid ajal, kui sõiduk oli Rentniku valduses, kannab rentnik. Sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavad mistahes remondi tööd sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusesse sai, remondi teostamise koha määrab rendileandja.

* Rentnik vastutab täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

* Rentnik kannab Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud vastutust liiklusõnnetuste ja tekitatud materiaalsed kahjud kolmandale isikule.

* Rentnik vastutab tema süül sõidukile tekitatud vigastuste ja kahjustuste eest täies ulatuses.

* Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

* Kahju tekkimise juhtumist rendileandja mitteteavitamisel tasub rentnik kolmekordselt rendisumma ja kannab rendileandjale sellest tekkinud kahjud.

* Kui rendiauto on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendileandjale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsiooni puldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, siganalisatsiooni pulti ja võtmeid Rendileandjale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud.

* Kui rendiauto on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendileandja ees sõiduki täisväärtuse ulatuses pluss kahe kuu renditasu.

* Käesoleva rendilepingu mistahes tingimuse rikkumise eest Rentniku poolt on rendile andjal õigus nõuda leppetrahvi 500€, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

6. Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui

* Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all;

* Kahju on tekkinud käesolevas Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest.

* Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest.

* Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult tasuma rendile andjale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.

* Rentnik osaleb rendisõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu rendile andja kindlustusriski koefitsent suureneb,tasub Rentnik ühekordset leppetrahvi 150€

* Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr.1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr.1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel rendileandjale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendileandjale tekitatud kahjude eest.

7. Rentnik on kohustatud

* Kinni pidama kehtivatest liikluseeskirjadest ja sõiduki valmistajatehase poolt määratud instruktsioonidest.

* Jälgima, et renditud sõidukil oleks kehtiv kindlustuspoliis ja tehniline ülevaatus. Kindlustuspoliisi ja tehnilise ülevaatuse lõppemisest on Rentnik kohustatud Rendileandjat aegsasti teavitama. Nimetatud asjaoludest teavitamata jätmise tõttu rentnikule määratud trahvid kohustub tasuma Rentnik.

* Hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult ja hoidma sõiduki korras.

* Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega ainult Rendileandja poolt aktsepteeritud tanklaketis. Aktsepteeritud tanklaketid STATOIL, NESTE.

* Sõiduki tagastamisel ilma tankimata tasuma 1,5 kordset tasu iga täispaagist puuduva liitri eest, vastavalt tagastamise päeval Statoili kütusetankla kehtivale kütuse hinnale.

* Sõiduki välipesu ja salongi kuivpuhastus kuulub rendihinna sisse. Kui sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust, siis tuleb selle eest tasuda 100€.

* Hüvitama Rendileandja sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused, millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.

* Kui kindlustusfirma vähendab Rendileandjale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumise tõttu, kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendileandjale tekitatud kahjud.

* Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest.

* Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi / velje eest tuleb tasuda trahvi 200€ ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.

* Tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendileandjal on õigus Rentnikult sisse nõuda sellised kulud ka juhul, kui nende olemasolu ilmneb pärast Rendiperioodi.

* Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded täitma kahe (2) päeva jooksul arvates Rendileandjalt vastavasisulise nõude saamisest.

* Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.

* Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendileandjat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendileandja vara. Samuti on Rentnik kohustatud eelpool toodud juhtudel viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust. Lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevast. Juhul kui rentnik ei toimi vastavalt, siis vastutab ta Rendileandjale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

* Kui rentnik ei nõustu Rendileandja poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

8. Rentnikul on keelatud

* Loovutada sõiduki juhtimisõigust teistele isikutele, ilma rendileandja vastava märketa rendilepingus. Rendileandja ees jääb ka pärast teiste rentnike märkimist rendilepingule vastutavaks rentnik.

* Kasutada rendisõidukit seadusevastastel eesmärkidel, pukseerimiseks, autovõidusõiduks, õppesõiduks, tasuliste teenuste osutamiseks, treeninguks jne. Keelatud on sõiduki kasutamine väljaspool selleks ettenähtud teid.

* Vedada inimesi ja kaupa rohkem, kui on sellele autole valmistajatehase poolt lubatud, samuti ei ole lubatud vedada loomi ja haagiseid.

* Rendisõidukis on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral Rentniku poolt on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentnikult 200€.

* Väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendileandja kirjalik nõusolek.

* Kõrvaldada sõiduki rikkeid või kahjustusi tema enda poolt valitud teenuseandja juures ilma Rendileandja eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendileandja kohustatud Rentnikule hüvitama.

9.Renditasu

* Rentnik on kohustatud tasuma sõiduki kasutamise eest rendilepingus määratud summas.

* Sõiduki kasutamise eest tasumine toimub enne rendiperioodi sularahas/kaardimakse või 2 päeva enne renti arvega. Broneerimise puhul maksab klient ette 20 % rendihinnast ja ülejäänud summa auto kättesaamisel vahetult enne rendiperioodi algust. Rendihinna sees on auto liikluskindlustus,  Super Casco kindlustus ja käibemaks, kuid mitte kütus.

* Rendileandjal on õigus nõuda deposiiti, mis tagastatakse rendiperioodi lõppedes juhul, kui ei ole tekkinud pretensioone.

* Kui rentnik tagastab sõiduki kokkulepitud kellaajast hiljem kehtib lisatasu 20% tunnis kehtiva auto päeva hinnast ja  Rendileandjal on õigus kasutada deposiiti rentniku suhtes esitatud nõuete rahuldamiseks.

* Rendileandjal on õigus nõuda deposiit tasu omavastutuse ulatuses  ja teha tasaarveldusi tasumisele kuuluva summa osas.

10. Rendileandja on kohustatud

* Andma Rentnikule töökorras sõiduki koos vajalike dokumentidega (auto tehniline pass, kehtiv liikluskindlustuse poliis) kokkulepitud ajal ja kohas.

* Teostama sõiduki regulaarset tehnilist hoolduse töid.

11. Sõiduki pikemaajalisel rentimisel või selle kasutamisel väljaspool Tallinnat ja Harju maakonda lepitakse sõiduki hooldus- ja remonditööde teostamise koht ja tingimused kindlaks täiendavalt rendilepingu sõlmimisel.

12. Kummalgi lepingupoolel on õigus Rendileping ennetähtaegselt lõpetada, kui teine lepingupooltest ei täida talle pandud kohustusi.

13. Rendileandjal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki kasutamisega, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendileandja huvid.

14. Juhul kui Rendileandja nõuab punktis 13 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendileandjale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendileandja poolsest telefoni teel edastatud teatest lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 500,00€

15. Rendilepingu lõppemisel toob Rentnik sõiduki Rendileandja poolt määratud asukohta, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

16. Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendileandja katkestab lepingu punktis 13 toodud põhjustel, ei ole Rendileandja kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.

17. Juhul, kui Rentnikul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel tagastada sõidukit Rendilepingu lõppemisel (rentniku haigestumine, sõiduki tehniline rike) ning ta ei informeeri sellest Rendileandjat enne tagastamise päeva, on Rentnik kohustatud Rendilepingu lõppemise päevast alates tasuma 2 kordset renditasu.

18. Rendilepingust tulenevad vaidlused, milles Rentnik ja Rendileandja ei jõua kokkuleppele lahendatakse Tallinna Linnakohtus vastavalt seadusele. Vaidluse läbivaatamisel kohtus rakendatakse käesoleva lepingu tingimusi.